SOU 2020:20 Skatt på modet - för att få bort skadliga kemikalier.
� Slutbetänkande från Utredningen om skatt på kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01)
   
 
Titel:SOU 2020:20 Skatt på modet - för att få bort skadliga kemikalier. � Slutbetänkande från Utredningen om skatt på kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:460 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250419
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:20
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Den föreslagna lagen om skatt på kemikalier i kläder och skor har utformats som en skatt på i stort sett alla kläder och skor. De varor som omfattas av skatteplikt definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KNnummer. Förslag: en skatt på 40 kronor per kg för alla kläder och skor, med möjlighet till avdrag på upp till 95 procent av den skatten för varor som inte innehåller specificerade särskilt farliga ämnen och biocider, som kan finnas i alla kläder och skor. Man föreslår att varor som utgör personlig skyddsutrustning eller leksaker undantas från skatten, eftersom de problem som kemikalieinnehållet kan leda till är omhändertagna i EU:s kemikalieregler på nämnda områden. För en genomsnittlig konsument beräknas skatten medföra merkostnader på 100 kronor per år.

Skattskyldig enligt förslaget är den som tillverkar skattepliktiga varor och den som för in skattepliktiga varor från ett annat EU-land. Utredningen har föreslagit vissa möjligheter till undantag och återbetalning, i syfte att undvika dubbelbeskattning och för att inte snedvrida konkurrensen. Begagnade varor kommer som regel att ha varit föremål för beskattning tidigare och beskattas därför inte på nytt. Skatten beräknas förstärka de offentliga finanserna med ungefär 750 miljoner kronor per år. Vidare beräknas skatten medföra prishöjningar på i snitt 4 procent för de varor som innehåller skadliga kemikalier och vars frånvaro berättigar till avdrag. Skatten beräknas medföra att skadliga kemikalier i snitt fasas ut fem år tidigare än om skatten inte införs, även om beräkningar gjorts utifrån antaganden och detta bidrar med osäkerhet. Utredningen har bedömt att den föreslagna skatten bör anses förenlig med unionsrätten och WTO-rätten. Skatten bedöms leda till betydande miljö- och hälsovinster.

Särskild utredare: Gabriella Loman
 
  © 2017 Jure AB