SOU 2020:21 Volym 1+2 Sveriges museum om förintelsen.
� Betänkande från Utredningen om ett museum om förintelsen
   
 
Titel:SOU 2020:21 Volym 1+2 Sveriges museum om förintelsen. � Betänkande från Utredningen om ett museum om förintelsen
Utgivningsår:2020
Omfång:516 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250440
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen kan inrättas i Sverige. Ett museum syftar till att fördjupa, bibehålla och utveckla kunskaperna om hur Förintelsen möjliggjordes, vad som skedde i Europa under andra världskriget och hur Sverige agerade. Museets uppdrag bör omfatta att:

- främja kunskap om Förintelsen och Sveriges relation till Förintelsen i en bred historisk kontext

- bevara och förmedla berättelser från överlevande med anknytning till Sverige

- bygga upp och förvalta en samling bestående av berättelser, föremål och dokument samt vetenskapligt bearbeta samlingen

- bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet

- bedriva forskning i samverkan med universitet och högskolor

- förmedla kunskap grundad på forskning inom sitt verksamhetsområde

- stödja regionala och lokala museer, arkiv och bibliotek inom sitt verksamhetsområde

- samverka med myndigheter och andra aktörer, inklusive det civila samhällets organisationer

- bedriva internationellt samarbete.

Utredningen har samlat in synpunkter och kunskap från en lång rad berörda myndigheter, organisationer och representanter från forskarsamhället i Sverige. Den sammanlagda kunskapsinhämtningen ligger till grund för utredningens förslag. Huvudförslaget är att museet inrättas i form av en ny, fristående myndighet. En
myndighet den lämpligaste lösningen med tanke på den interna styrningen och uppföljningen. Utredningen konstaterar vidare att det internationellt är vanligast att museer om Förintelsen organisatoriskt är inrättade som egna verksamheter och att detta gynnar möjligheten att bygga upp undervisnings- och framför allt forskningsverksamhet kopplad till museet. Utredningen beskriver också andra möjliga alternativ än en ny, fristående myndighet.

Vidare föreslås att insamling av berättelser, föremål och annat material från överlevande med anknytning till Sverige ska inledas skyndsamt med tanke på den höga åldern bland kvarvarande överlevande.

Särskild utredare: Birgitta Svensson
 
  © 2017 Jure AB