SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
� Betänkande från utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (S 2018:06)
   
 
Titel:SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. � Betänkande från utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (S 2018:06)
Utgivningsår:2020
Omfång:500 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250471
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningen har tagit fram förslag som ska ge fler människor ett bättre stöd för att komma åter i arbete efter en tid med sjukdom samt förslag som direkt syftar till att underlätta individens väg genom processen. Bland föreslagen: att möjligheterna till en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds vidare. Man föreslår också att Försäkringskassan tar ett än större ansvar att lotsa de människor som inte själva klarar att hantera sin sjukskrivning genom processen. Vidare lyfts ett antal områden fram där stödet för återgång i arbete kan stärkas. Det gäller bland annat förbättrat arbetsplatsinriktat stöd för individen, samt att exempelvis företagshälsovård bör användas i större utsträckning. Arbetsgivare behöver också ges bättre förutsättningar att ge sina anställda stöd för återgång i arbete.

Därutöver föreslår utredningen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ytterligare stärker sitt samarbete för att ge individer som rör sig mellan myndigheterna bättre stöd. Man anser även att stödet till de individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och som uppbär försörjningsstöd, behöver utvecklas.

Särskild utredare: Mandus Frykman
 
  © 2017 Jure AB