SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning
� Slutbetänkande från Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken. (Ku 2018:05)
   
 
Titel:SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning � Slutbetänkande från Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken. (Ku 2018:05)
Utgivningsår:2020
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250501
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

I tjugo års tid har Sverige haft en minoritetspolitik. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna är även ett urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Utredningen har kunnat konstatera att arbetet med samordningen och uppföljningen av minoritetspolitiken har inneburit en rad utmaningar. Uppföljningsmyndigheternas uppdrag är otydligt.

Utredningen föreslår att minoritetspolitikens nuvarande tre delområden ska ersättas med fyra delmål.

1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling: personer som tillhör en nationell minoritet ska i alla sammanhang kunna ge uttryck för sin kulturella identitet utan rädsla för att utsättas för diskriminering, hatbrott och andra former av negativ särbehandling.

2. Inflytande och delaktighet: de nationella minoriteterna ska ha förutsättningar och möjligheter att påverka det allmännas beslut i frågor som berör dem och att vara delaktiga på lika villkor som majoriteten i samhällslivet.

3. Kulturell identitet: personer som tillhör de nationella minoriteterna ska ha möjlighet att tillägna sig, använda och utveckla sitt minoritetsspråk, bevara, utveckla och ha tillgång till sitt kulturarv samt i övrigt tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet.

4. Levande minoritetsspråk: de nationella minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.

För att kunna utveckla samordning och uppföljning ytterligare i den riktning som regeringen aviserat och för att kunna säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter krävs det både resursförstärkningar och andra mer långtgående förändringar. Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind
 
  © 2017 Jure AB