Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap
� Barnets väg genom Barnahus
   
 
Författare: Landberg Åsa , Kaldal Anna , Eriksson Martina
Titel:Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap � Barnets väg genom Barnahus
Utgivningsår:2020
Omfång:150 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144140841
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 287 SEK exkl. moms

 

Barnahus är en samverkansform mellan myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott. En kärna i verksamheten är att sätta barnets bästa i fokus, men en utmaning för verksamheten är att lagstiftningen begränsar möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna och därmed möjligheten att föra en samlad dokumentation.

I den här boken ges ett förslag om hur dokumentation av barnets väg genom barnahus kan samlas i en barnahuslogg. Grunderna till förslaget är de rättsliga aspekter som aktualiseras när barn ska göras delaktiga, barns och ungas egna perspektiv på att vara delaktiga i myndighetskontakter samt de inblandade myndigheternas dokumentation av åtgärder, insatser och beslut som de vidtar inom ramen för sina respektive ansvarsområden. Målet är att stärka barnets rätt till delaktighet i barnahus.
 
  © 2017 Jure AB