SOU 2020:31 En ny mervärdesskattelag. (Del 1 & 2)
� Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)
   
 
Titel:SOU 2020:31 En ny mervärdesskattelag. (Del 1 & 2) � Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)
Utgivningsår:2020
Omfång:911 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250587
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:31
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 750 SEK exkl. moms

 

Utredningens har haft i uppdrag att genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.

Utredningen föreslår bl.a. en ny mervärdesskattelag, förkortad NML. För att NML ska få en tydligare struktur och blir mer överskådlig och användarvänlig, föreslår utredningen bl.a. att lagen delas upp i 24 kapitel som i huvudsak är disponerade i samma ordning som mervärdesskattedirektivets avdelningar och kapitel.

Utredningen föreslår att tillämpningsområdet i NML anpassas till mervärdesskattedirektivets tillämpningsområde så att det, i likhet med direktivet, omfattar både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna beskattningsbara transaktioner. Med beskattningsbara transaktioner, som är ett begrepp från mervärdesskattedirektivet som införs i NML, avses leverans av varor, tillhandahållande av tjänster, unionsinterna förvärv av varor och import av varor.

Särskild utredare: Petter Classon.
 
  © 2017 Jure AB