SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik
� Betänkande från Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) Ju 2019:01
   
 
Titel:SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik � Betänkande från Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) Ju 2019:01
Utgivningsår:2020
Omfång:650 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250938
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:54
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Exempel på förslag:

- Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel

- Arbetstillstånd får beviljas för skyddsbehövande

- Att det första uppehållstillstånd som beviljas en flykting ska vara tidsbegränsat och gälla i tre år, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.

- Giltighetstiden får inte vara kortare än ett år.

- Föreslår att permanent uppehållstillstånd endast ska få beviljas om personen uppfyller krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, kan försörja sig och det med hänsyn till personens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

- Krav som ska vara uppfyllda för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska godkännas

- Utredningen föreslår att det som huvudregel ska ställas ett försörjningskrav som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning.

- En återgång till synnerligen ömmande omständigheter för uppehållstillstånd av humanitära skäl

- Medborgarskap för vissa statslösa utlänningar


Särskild utredare: Thomas Rolén
 
  © 2017 Jure AB