Prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder
   
 
Titel:Prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder
Utgivningsår:2020
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:18
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana återfalls­före­byggande åtgärder som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt. I proposi­tionen lämnas därför förslag som syftar till att åstad­komma en tydligare kopp­ling mellan tid­punkten för vill­korlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder.

I propositionen föreslås att den villkorliga frigiv­ningen ska kunna skjutas upp i större utsträck­ning än i dag för den som under anstalts­tiden inte deltar i eller missköter återfalls­före­byggande åtgärder eller andra åtgärder som kan hjälpa den dömde att anpassa sig i samhället. Vidare föreslås utökade möjlig­heter att skjuta upp den vill­korliga frigiv­ningen även vid annan missköt­samhet under verk­ställig­hets­tiden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB