Regeringens skrivelse 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder
Utgivningsår:2020
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021003
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2020/21:3
Ämnesord:Ekonomi , Marknadsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport Kommerskollegiums arbete mot handelshinder – informationsinhämtningens avgörande betydelse (RiR 2020:8).

Riksrevisionen har granskat om Kommerskollegium utgår från det samlade svenska ekonomiska intresset i hanteringen av handelshinder mot bakgrund av de handelspolitiska målen. Riksrevisionen bedömer att det finns ett angeläget utvecklingsbehov för regeringen och Kommers-kollegium. Det bedöms finnas brister i Kommerskollegiums informationsinhämtning från företag på så sätt att myndigheten inhämtar information från ett för litet antal företag utan att bedöma om informationen är representativ i förhållande till det samlade ekonomiska intresset. Kommerskollegium följer enligt Riksrevisionen inte heller systematiskt upp informationsinhämtning och stöd till företag för att utveckla sin verksamhet. Riksrevisionen bedömer också att såväl regeringens som Kommerskollegiums återrapportering bör förbättras.

Regeringen instämmer i stora delar i Riksrevisionens bedömning på så vis att det inom samtliga bedömda områden finns utrymme för förbättringar. Regeringen avser beakta Riksrevisionens bedömningar och rekommendationer i den fortsatta styrningen och uppföljningen av Kommerskollegiums verksamhet och i redovisningen till riksdagen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens slutrapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB