SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott
� Betänkande från Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)
   
 
Titel:SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott � Betänkande från Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)
Utgivningsår:2020
Omfång:320 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250976
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:57
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.

För att det ytterligare ska markeras i straffsystemet att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt föreslås alltså att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Bestämmelsen föreslås utformas med fridskränkningsbrotten som förebild, med den skillnaden att gärningspersonen och brottsoffret inte behöver vara närstående. För ansvar krävs att gärningspersonen har begått de brottsliga gärningarna i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Utredningen har haft ytterligare uppdrag. Ett av dem handlar om kontaktförbud. Man föreslår skärpningar i regelverket om detta. Bland annat föreslås att böter tas bort ur straffskalan för överträdelse av kontaktförbud av normalgraden, att ringa fall av överträdelse inte längre ska vara fria från ansvar och att beslut om utvidgat kontaktförbud alltid ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning. I dag kan en person meddelas kontaktförbud för en gemensam bostad endast om skälen för förbudet väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för personen i fråga. Utredningen föreslår att detta väsentlighetskrav slopas för att inte riskera att kraven för dessa kontaktförbud i praktiken blir för högt ställda.

Särskild utredare: Petra Lundh
 
  © 2017 Jure AB