SOU 2020:60 Det skatterättsliga företrädaransvaret - en översyn
� Betänkande från Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret (Fi 2019:07)
   
 
Titel:SOU 2020:60 Det skatterättsliga företrädaransvaret - en översyn � Betänkande från Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret (Fi 2019:07)
Utgivningsår:2020
Omfång:330 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251027
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:60
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt , Straffrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a.

- att de subjektiva rekvisiten ska kompletteras med en föreskrift om vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om företrädaren varit grovt oaktsam,

- att den nuvarande regeln om befrielse från betalningsskyldighet får en ny utformning med ett delvis utökat tillämpningsområde, och

- att en företrädare efter ansökan ska, om inte särskilda skäl talar emot det, beviljas ett rådrum på två månader då företrädaren inte riskerar personligt betalningsansvar.

Särskild utredare: Christer Silfverberg
 
  © 2017 Jure AB