Hets mot folkgrupp
   
 
Författare:Sandén Hans-Olof
Titel:Hets mot folkgrupp
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:246 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023180
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp infördes i svensk rätt som en följd av andra världskrigets förföljelser. Sedan dess har den kommit att omfatta alltfler situationer och grupper av personer. Syftet är att ge skydd mot kränkande och hotfulla uttalanden, men skyddsbehovet måste ständigt vägas mot den tryck- och yttrandefrihet som är en grundbult i vårt samhälle. De som har att tillämpa bestämmelsen ställs inför svåra avvägningar och det är inte alltid så lätt att förstå varför ett uttalande kan vara försvarligt i ett sammanhang, men inte i ett annat.

Denna bok ger en utförlig bakgrund till dagens bestämmelse i brottsbalken och berör även motsvarande regleringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Här beskrivs hur lagstiftningen om hets mot folkgrupp har formulerats, de bakomliggande motiven, samhällsutvecklingen och den rättspraxis som vuxit fram. Hets mot folkgrupp innehåller även överskådliga bilagor som kan vara till hjälp vid tillämpningen.

Boken vänder sig till den som vill få en fördjupad kunskap om regleringen av hets mot folkgrupp. Den kan exempelvis vara till nytta för personer som utreder hatbrott eller planerar och deltar i insatser i samband med demonstrationer.
 
  © 2017 Jure AB