Prop. 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet
Utgivningsår:2020
Omfång:152 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021052
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:52
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora kon­sekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att för­stärka skyddet mot brott men även allvarliga trakas­serier som äger rum där. Vidare bör den kränk­ning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträck­ning än i dag. Även stölder och hälerier som begås syste­matiskt utgör ett stort problem och det finns därför anled­ning att ytter­ligare markera allvaret i sådana gärningar.

För att förstärka skyddet mot tillgreppsbrott och vissa andra brott lämnar regeringen sammanfattningsvis följande förslag till lagändringar:

- En ny lag om tillträdes­förbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få till­träde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakas­sera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett till­trädes­förbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

- En ny straff­bestäm­melse om inbrotts­stöld. Brottet omfattar stöld som har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende. Straffet är fängelse i lägst ett och högst sex år.

- En ny kvalifikations­grund i straff­bestäm­mel­serna om grov stöld och grovt häleri. Vid bedöm­ningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har ingått som ett led i en brotts­lighet som utövats syste­matiskt.

- Kriminali­sering av försök, förbere­delse och stämp­ling till häleri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
 
  © 2017 Jure AB