Prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
   
 
Titel:Prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
Utgivningsår:2020
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:73
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

För att upprätthålla förtroendet för moderna betalningslösningar är det viktigt med ett starkt straffrättsligt skydd mot gärningar med anknytning till bedrägerier och förfalskningar. Regeringen föreslår därför att det ska införas ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken som ska ge betalningsverktyg ett starkare skydd mot sådana gärningar.

Det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg ska göra det straffbart att
1. olovligen införskaffa ett betalningsverktyg,
2. för bedräglig användning förvanska ett betalningsverktyg eller i samma syfte framställa ett falskt sådant verktyg, eller
3. använda ett olovligen införskaffat eller förvanskat eller falskt betalningsverktyg eller ta annan befattning med ett sådant betalningsverktyg.

Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska dömas för grov olovlig befattning med betalningsverktyg till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det nya brottet ska bara tillämpas på gärningar som inte är belagda med samma eller strängare straff enligt någon annan bestämmelse i brottsbalken.

Försök och förberedelse till brottet ska vara straffbart.

Förslagen är ett led i genomförandet av EU-direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (det s.k. non-cashdirektivet).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB