Prop. 2020/21:74 En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord
   
 
Titel:Prop. 2020/21:74 En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord
Utgivningsår:2020
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:74
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.

Regeringen föreslår därför att det införs två nya brott, upp­maning till själv­mord och oaktsam upp­maning till självmord, som innebär att det under vissa omständig­heter blir straff­bart att upp­mana eller att på något annat liknande sätt påverka en person att ta sitt liv. Straffet för upp­maning till själv­mord föreslås vara fängelse i högst två år och för oaktsam upp­maning till själv­mord, böter eller fängelse i högst sex månader. Det föreslås även en ansvars­frihets­regel för mindre allvarliga fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB