Prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
   
 
Titel:Prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
Utgivningsår:2021
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021198
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:198
Ämnesord:Miljörätt , Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i miljöbalken, huvudsakligen för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet), samt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet).

Det föreslås att förklaringen av vad som avses med producent ska ändras för att bättre överensstämma med vad som avses med producent i avfallsdirektivet. Det föreslås att det ska införas förklaringar av vad som avses med uttrycken system för utökat producentansvar för avfallshantering och producentansvarsorganisation. Det föreslås att flera bemyndiganden i 15 kap. miljöbalken ska utvidgas och nya bemyndiganden införas. Syftet är att möjliggöra genomförande av kraven i avfallsdirektivet och engångsplastdirektivet genom föreskrifter.

Vidare föreslås en ändring i ett bemyndigande i 14 kap. miljöbalken för
att tydliggöra att föreskrifter får meddelas om hantering av bränslen. Syftet är att möjliggöra genomförande på förordningsnivå av en resolution från IMO (International Maritime Organization) som innebär att visst svavelhaltigt marint bränsle inte får medföras ombord på ett fartyg.

I propositionen föreslås även att undantaget för ringa brott avseende
nedskräpningsförseelse i miljöbalken ska tas bort. Nedskräpningsförseelse föreslås således kunna medföra straffansvar även om gärningen är ringa.

Ändringen när det gäller nedskräpningsförseelse föreslås träda i kraft
den 1 januari 2022. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den
1 november 2021.
 
  © 2017 Jure AB