Valrätt
� en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen
   
 
Författare:Johansson Svante O.
Titel:Valrätt � en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:248 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238619
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

I denna andra upplaga av boken Valrätt ger författaren en samlad bild av den rättsliga regleringen av genomförande av allmänna val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. För att förklara valsystemet lämnas en redogörelse för bakgrunden till reglernas tillkomst och syfte. Vidare berörs stora delar av den rättstillämpning som genererats i anslutning till vallagen. Framställningen inriktas härvid främst på den tillämpning som har utvecklats sedan Valprövningsnämnden inrättades i samband med att den nuvarande regeringsformen antogs, men även aktuell äldre rättspraxis redovisas.

I texten hänvisas tämligen utförligt till olika valrättsliga rättskällor. Samlat lämnas hänvisningar till samtliga förarbeten till vallagen och dess ändringar från 1972 års vallag och framåt. Vidare har register gjorts till de lagrum som hänvisas till, liksom till de avgöranden som berörs i rättstillämpningen. Även viktigare litteratur har redovisats. Slutligen har en aktuell version av de mest centrala lagtexterna bilagts med hänsyn till att framför allt vallagen kan vara svår att få fram i sin helhet. Tanken är att boken både ska vara användbar i det praktiska arbetet med valen och underlätta för den som vill gå djupare i sina undersökningar. Den är även lämplig som kurslitteratur vid studier av det svenska valsystemet.

Svante O. Johansson är sedan år 2011 justitieråd i Högsta domstolen. Han var tidigare professor vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan, och Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. Han har på olika sätt deltagit vid utarbetandet av vallagen och vid olika ändringar av den. Han är sedan år 2016 ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden.
 
  © 2017 Jure AB