Prop. 2021/22:196 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja
   
 
Titel:Prop. 2021/22:196 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja
Utgivningsår:2022
Omfång:31 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122196
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:196
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fotboja mer effektiv föreslås att Kriminal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.

För att verk­ställig­het med fotboja ska vara ett tro­värdigt alter­nativ till verk­ställighet i fängelse är det dess­utom ange­läget att verk­ställig­heten upp­fyller de krav som kan ställas på sam­hälls­skydd, före­byggande av risk för åter­fall i brott och skydd av brotts­offer. Regeringen föreslår därför att Kriminal­vården ges rätt att vid verk­ställighet med fot­boja besluta särskilda före­skrifter om förbud för den dömde att vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område. Regeringen föreslår även att elektro­niska hjälp­medel ska få användas för att kontrol­lera att en före­skrift om t.ex. vistelse­förbud följs.

Ändringarna före­slås träda i kraft den 1 oktober 2022.
 
  © 2017 Jure AB