SOU 2022:21 Rätt för klimatet
   
 
Titel:SOU 2022:21 Rätt för klimatet
Utgivningsår:2022
Omfång:696 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503706
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2021/22:21
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

Regeringen beslutade den 17 december 2019 om ett kommittédirektiv om att se över relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle redovisas senast den 1 december 2020, men genom tilläggsdirektiv som beslutades den 27 augusti 2020 förlängdes utredningstiden för delbetänkandet till den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget skulle slutredovisas senast den 15 maj 2022.


Utredaren fick nu även i uppdrag att

- utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och

- lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden låg fast. Uppdraget skulle alltså redovisas senast den 15 maj 2022.
 
  © 2017 Jure AB