Ds 2022:10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2022:10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2022
Omfång:20 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504161
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en upplysningsbestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ändringen innebär att regeringen med stöd av den s.k. restkompetensen kan meddela föreskrifter om karenstidens längd i arbetslöshetsförsäkringen. Antalet karensdagar får dock inte överstiga sex.

Detta lagförslag föreslås ersätta en tidigare beslutad ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring med ikraftträdande den 2 januari 2023 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).
 
  © 2017 Jure AB