Prop. 2021/22:278 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
   
 
Titel:Prop. 2021/22:278 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Utgivningsår:2022
Omfång:441 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122278
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:278
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt , EU-rätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår nya regler på upphovs­rätts­området som syftar till att anpassa upphovs­rätten till den senaste tekniska utveck­lingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovs­rätten på den digitala inre marknaden.

Regeringen föreslår bland annat nya inskränk­ningar i upphovs­rätten för att under­lätta under­vis­ning och forskning och för att kultur­arvet ska kunna bevaras. Nya bestäm­melser föreslås också för att förbättra förut­sätt­ningarna för att fritt kunna återge äldre konst­verk.

Regeringen föreslår vidare att fram­ställare av press­publika­tioner ges en ny ensam­rätt till sina publika­tioner för att tidnings­företagen ska kunna få ersätt­ning när deras material används på internet. En ny avtals­licens föreslås också för att under­lätta för användare och rätts­inne­havare genom att möjlig­göra hel­täckande avtal i situa­tioner där press­publika­tioner utnyttjas på internet.

Nya regler föreslås för att reglera ansvaret för leveran­törer av tjänster på internet där användarna själva laddar upp material. Bestäm­melserna innebär att leveran­törerna ska ingå avtal med de rätts­inne­havare som vill det, men också att de ska vara skyldiga att i flera avseen­den agera i förhål­lande till material som mot rätts­inne­havarens vilja laddas upp på tjänsterna. Särskilda regler föreslås för att skydda tjänsternas användare.

Slutligen föreslås ett antal bestäm­melser som avser att stärka avtals­positionen för upphovs­män, utövande konstnärer och fotografer när de överlåter sina rättig­heter till förlag, producenter, tidningar och andra aktörer på den upphovs­rätts­liga marknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB