Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte
   
 
Titel:Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte
Utgivningsår:2022
Omfång:488 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504307
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor.

Utredningen anser att statliga och kommunala myndigheter samt de som jämställs med myndigheter enligt offentlighets- och sekretesslagen bör ges förutsättningar att utbyta sekretessbelagda uppgifter i större utsträckning än i dag. Det finns ett omotiverat glapp mellan de undersökta statliga myndigheternas uppdrag och de rättsliga förutsättningarna för att genomföra det.

Utredningen föreslår bland annat:

En generell sekretessbrytande bestämmelse införs

Bestämmelsen innebär att myndigheter, kommuner och andra organ som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen kommer att kunna utbyta uppgifter om enskilda som behövs för att säkerställa korrekta beslutsunderlag och göra efterkontroller. Bestämmelsen innebär att uppgifter ska få lämnas ut såväl på begäran som på eget initiativ och den omfattar samtliga statliga och kommunala myndigheter samt de som enligt offentlighets- och sekretesslagen jämställs med myndigheter.

En utökad uppgiftsskyldighet i vissa fall

Den generella bestämmelsen innebär inte en skyldighet att lämna uppgifter på eget initiativ. Utredningen föreslår därför uppgiftsskyldighet i vissa fall för bland annat Arbetsföremedlingen, Försäkringskassan och CSN.

Utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

Utredning föreslår en utökad möjlighet till elektroniskt utbyte av uppgifter mellan CSN och Arbetsförmedlingen, samt att migrationsverket får elektronisk åtkomst till lägenhetsregistret för kontroll av lämnade uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB