Prop. 2021/22:286 Bolags rörlighet över gränserna inom EU
   
 
Titel:Prop. 2021/22:286 Bolags rörlighet över gränserna inom EU
Utgivningsår:2022
Omfång:772 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122286
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:286
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dessutom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gräns­över­skridande ombild­ning av aktie­bolag. Regel­verken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Förslagen innebär att det öppnas fler möjligheter för aktie­bolag att omstruktu­rera sig över nations­gränserna inom EU och EES. För att motverka att de gräns­över­skridande förfarandena används för brotts­liga eller otillbörliga ändamål, eller för att kränka arbets­tagarnas rättig­heter, föreslår regeringen att myndig­hets­kontrollen vid förfarandena utökas. Bolags­verket föreslås få en central roll i denna kontroll och ska samråda med andra myndigheter.

Genom förslagen stärks arbets­tagarnas rätt till information och medverkan vid gräns­över­skridande förfaranden.

Regeringen föreslår vidare bland annat att det ska införas en rätt för aktieägare som röstar mot ett gräns­över­skridande förfarande att få sina aktier inlösta av bolaget, mot en ersättning som erbjuds av bolaget. En talan om inlösen eller om högre ersättning än den erbjudna ska prövas av allmän domstol. Flera av förslagen gäller även för ekonomiska föreningar och för finansiella företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB