Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar
   
 
Titel:Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar
Utgivningsår:2022
Omfång:136 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504642
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning (konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. Konsekvensförordningen föreslås, i likhet med nu gällande regler, uppställa krav på att en konsekvensutredning ska redovisas när statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen beslutar om föreskrifter eller allmänna råd.

Konsekvensförordningen föreslås dessutom ställa upp ett nytt krav på redovisning av en konsekvensutredning när de myndigheter som omfattas av förordningen lämnar in förslag till regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya eller ändrade regler.

I promemorian föreslås också att Ekonomistyrningsverket (ESV) får i uppgift att koordinera metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller konsekvensutredningar. Därtill föreslås att ESV ska ge särskilt uppsökande stöd till kommittéer och särskilda utredare i deras arbete med konsekvensutredningar.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB