Prop. 2022/23:4 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning
   
 
Titel:Prop. 2022/23:4 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning
Utgivningsår:2022
Omfång:61 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:4
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

Det föreslås att en fartygsägare ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år om han eller hon inte fullgör skyldigheten i fartygsåtervinningsförordningen att se till att fartyg som ska återvinnas endast återvinns vid sådana fartygsåtervinningsanläggningar som enligt förordningen ska användas för att återvinna fartyget. Brottet ska benämnas otillåten fartygsåtervinning. Även försök till uppsåtligt brott kriminaliseras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.
 
  © 2017 Jure AB