Ds 2023:11 Skjutvapen och explosiva varor
� skärpta straff för de allvarligare brotten
   
 
Titel:Ds 2023:11 Skjutvapen och explosiva varor � skärpta straff för de allvarligare brotten
Utgivningsår:2023
Omfång:58 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505977
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2023:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Våldet i krimi­nella samman­hang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offent­liga platser.

Under 2022 dödades 63 personer av skjut­vapen­våld i Sverige. Detta inne­bär att antalet personer som avlidit på grund av skjut­ningarna har mer än tre­dubblats under perioden 2012-2022. Ökningen av antalet skjut­ningar kan till stor del här­ledas till kon­flikter mellan krimi­nella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även lett till en ökad använd­ning av explo­siva varor. Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid.

Det grova våldet, och den organi­serade brotts­lighet som detta våld är ett uttryck för, är system­hotande. I denna pro­memoria föreslås ett antal straff­skärpningar. Syftet är att markera allvaret i vissa brott som möjlig­gör skjut­ningar och spräng­ningar och som typiskt sett begås inom krimi­nella nätverk, samt att ge rätts­väsendet bättre möjligheter att bekämpa sådan krimi­nalitet. Straff­skalorna för de allvar­ligare formerna av vapen­brott, brott mot tillstånds­plikten för explo­siva varor, vapen­smuggling och smuggling av explo­siva varor före­slås därför ändras på följande sätt:

- straffskalorna för grovt brott ändras från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år,

- straffskalorna för synner­ligen grovt brott ändras från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år, och

- maximi­straffet för normal­grads­brott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fem år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.
 
  © 2017 Jure AB