Ds 2023:10 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
   
 
Titel:Ds 2023:10 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Utgivningsår:2023
Omfång:137 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505953
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2023:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Regeringskansliet föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av uppgifter och om upphävande EU:s dataskyddsförordning.

Meningen med förslaget är att ge myndigheten möjlighet att behandla nödvändiga personuppgifter samtidigt som enskildas personliga integritet värnas.

Lagen ska omfatta behandling av personuppgifter om uppföljning och analys inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Den enskildes integritet värnas

Lagförslaget värnar den enskildes personliga integritet. Myndigheten föreslås som huvudregel endast få behandla personuppgifter i det projekt som uppgifterna har samlats in för.

Personuppgifter som direkt kan hänföras till den registrerade ska, som huvudregel, förvaras separat från övriga personuppgifter.

Regeringskansliet föreslår även bestämmelser om bland annat personuppgiftsansvar, sökbegränsningar, den enskildes medgivande till viss behandling och tillgången till personuppgifter.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
 
  © 2017 Jure AB