SOU 2001:6 Döden angår oss alla
� värdig vård vid livets slut
   
 
Titel:SOU 2001:6 Döden angår oss alla � värdig vård vid livets slut
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkande SOU 2000:6.
Utgivningsår:2001
Omfång:165 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213850
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om vård i livets slutskede
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:6
Ämnesord:Övrigt

Pris: 260 SEK exkl. moms

 

Kommitténs huvudförslag är att alla patienter i livets slutskede skall tillförsäkras en palliativ vård på lika villkor i hela landet. Den palliativa vårdfilosofin skall genomsyra all vård vid livets slutskede. Vidare föreslås åtgärder för att människor i större utsträckning än i dag skall få välja var de vill vårdas och dö. Det handlar om olika former av stöd i hemsjukvården, tillgång till fasta läkare vid särskilt boende, stöd till föräldrar med långvarigt sjuka barn m.m. Viktigt är också att ge patienterna en chans att uttrycka hur de vill ha det när det gäller t.ex. livsuppehållande åtgärder. Detta kan ske t.ex. i form av ett skriftligt "livstestamente". Kommittén föreslår även satsningar på utbildning och forskning.
 
  © 2017 Jure AB