SOU 2002:72 Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter
   
 
Titel:SOU 2002:72 Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter
Utgivningsår:2002
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217449
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om effektivare bötesverkställighet vid
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:72
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det införs ett krav på tvingande förskottsbetalning av överlastavgift för all överlastad utomnordisk trafik. Om en sådan betalning inte omedelbart sker till polisen redan vid trafikkontrollen ska polisen kvarhålla fordonet till dess betalning sker. Liknande regler finns redan i dag i många andra europeiska länder och sådana system har också i princip godkänts av EG-domstolen. För trafikböter och felparkeringsavgifter håller man på att utarbeta internationella regler. Därför föreslås i nuläget inga åtgärder när det gäller dessa trafikbrott.
 
  © 2017 Jure AB