Ds 2003:5 Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall
   
 
Titel:Ds 2003:5 Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall
Utgivningsår:2003
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219611
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:5
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Möjligheterna att föra hem barn som blivit olovligen bortförda till ett annat land skall förbättras. Här redovisas förslag med anledning av en översyn av 1989 års lag. Översynen utgår från ett barnrättsligt perspektiv och att barnets intressen skall tas om hand på bästa sätt. Förslagen är inriktade mot sådant som kan påskynda och underlätta verkställighet och överflyttning. Bland annat föreslås att det införs en tidsgräns inom vilken länsrätten skall ha avgjort ett ärende om verkställighet eller överflyttning. Vidare föreslås en lagändring som skall göra det lättare att få utländska avgöranden i vårdnadsfrågor verkställda i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB