SOU 2003:97 En kronofogdemyndighet i tiden
   
 
Titel:SOU 2003:97 En kronofogdemyndighet i tiden
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:200 samt prop. 2006/07:99.
Utgivningsår:2003
Omfång:437 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220059
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kronofogdemyndighetens framtid
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:97
Ämnesord:Offentlig rätt , Insolvensrätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att de nuvarande tio kronofogdemyndigheterna slås samman till en fristående, rikstäckande Kronofogdemyndighet och att de borgenärsuppgifter som kronofogdemyndigheterna i dag utför i fråga om offentligrättsliga fordringar flyttas till Skatteverket och övriga debiterande myndigheter.

Därutöver föreslås bl.a. följande:
– Kronofogdemyndigheten får bevilja anstånd med utmätning eller med vidare åtgärd. Ett sådant beslut får förenas med avbetalningsplan och tagande av säkerhet.
– Kronofogdemyndigheten får genomföra s.k. säkerhetsutmätning.
– Skatteverket får besluta om preskriptionsförlängning.
 
  © 2017 Jure AB