Beskattning och utländsk valuta
   
 
Författare:Thorell Per
Titel:Beskattning och utländsk valuta
Utgivningsår:1988
Omfång:270 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176781127
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 19
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Den skattepliktiga inkomsten bestäms i svenska kronor (SEK). Det innebär att resultatet av en transaktion som sker i utländsk valuta, t.ex. avyttring av en kapitaltillgång, skall omräknas till SEK. Även innehav av tillgångar och skulder i utländskt mynt kan behöva värderas med hänsyn tagen till valutakursförändringar. Vilka skattekonsekvenser som uppkommer till följd av valutakursförändringar i svensk rätt diskuteras utifrån redovisnings- och skatteregler i Danmark, Finland, Norge och USA.

I boken behandlas bl.a. följande frågor:
• i vilka fall reglerna för löpande inkomst eller kapitalvinst är tillämpliga på transaktioner i utländsk valuta,
• om valutakursförändringar kan jämställas med ränta,
• den skattemässiga behandlingen av kursvinster och kursförluster i olika inkomstslag,
• periodiseringsfrågor vid inkomstbeskattningen,
• redovisningsmässiga och skattemässiga aspekter vid valutasäkring (hedging),
• omräkning av resultat i utländsk rörelse.
 
  © 2017 Jure AB