Anstånd med betalning av skatt
   
 
Författare:Höglund Mats
Titel:Anstånd med betalning av skatt
Utgivningsår:2004
Omfång:351 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917223203X
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Taxeringsförfarandet innebär en masshantering av ärenden hos myndigheterna. De beslut som fattas är i regel av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde och skattetjänstemännen är inte sällan tvungna att hantera ärendena under stor tidspress. Det finns därför en risk för att ärenden inte blir tillräckligt utredda och att felaktiga beslut kan fattas. Vid taxeringstvister kan den skattskyldige ansöka om anstånd med betalning av den påförda skatten om utgången av målet anses vara tveksam (oviss) eller medföra betydande skadeverkningar, 17 kap. 2 § SBL. Anstånd kan medges mot säkerhet då det kan antas att den skattskyldige inte kommer att betala i tid, 17 kap. 3 § SBL.

Anståndsfrågan kännetecknas av två motstridiga intressen; den enskildes krav på rättssäkerhet och statens behov att få in sina skatteintäkter. Anståndsreglernas vaga utformning medför en risk för att skattemyndigheter och förvaltningsdomstolar tillämpar anståndsreglerna olika. Om varken lagtext, förarbeten, rättspraxis eller doktrin ger klara besked om anstånd med betalning av skatt minskar naturligtvis förutsebarheten och därmed rättssäkerheten.

Bokens centrala tema är att undersöka om gällande anståndsregler är förenliga med rättssäkerheten och att lämna alternativa förslag på anståndsregler som möjliggör en rättssäker tillämpning.

Mats Höglund är skattekonsult vid Ernst & Young och verksam som lärare vid Karlstads universitet.
 
  © 2017 Jure AB