Ds 2000:20 Elproduktion från förnybara energikällor
� Ekonomiska förutsättningar och marknadsmekanismer
   
 
Titel:Ds 2000:20 Elproduktion från förnybara energikällor � Ekonomiska förutsättningar och marknadsmekanismer
Anmärkning:Se prop. 1999/2000:134.
Utgivningsår:2000
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211718
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:20
Ämnesord:Övrigt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

I promemorian beskrivs och analyseras tre olika modeller för stöd till elproduktion från förnybara energikällor. Två av modellerna bygger på att staten lägger fast ramar för stödet till certifierad produktion. Den tredje modellen bygger på att staten stimulerar förnybar elproduktion genom ett upphandlingsliknande förfarande. En av de förstnämnda modellerna, den s.k. kvotmodellen, förordas. Den anses bäst fylla kraven på marknadsanpassning, internationalisering och stabil finansiering.
 
  © 2017 Jure AB