Skattetillägg och rättssäkerheten
� i ljuset av Europakonventionen
   
 
Författare:Axén Linderl Annica , Leidhammar Börje
Titel:Skattetillägg och rättssäkerheten � i ljuset av Europakonventionen
Utgivningsår:2005
Omfång:94 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147074493
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

SLUT på förlag

 

Skattetillägg är en omtvistad straffrättslig påföljd, jämställd med böter, som Skatteverket beslutar om när den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift.

I debatten om skattilläggen har rättssäkerheten stått i centrum – det har gällt bl.a. oskälig handläggningstid, oskuldspresumtion, bevisprövning, proportionalitet och dubbelbestraffning. Ett viktigt syfte med de nya skattetilläggsbestämmelserna i taxeringslagen som tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering är att de rättssäkerhetsgarantier som anges i artikel 6 i Europakonventionen skall komma till uttryck direkt i lagtexten.

I den här boken analyseras bl.a. i vilken utsträckning de nya bestämmelserna uppfyller de krav som ställs i Europakonventionen. Syftet med boken är att stärka den skattskyldiges rättssäkerhet vid prövningen av skattetillägg. Innehållet ger en initierad bild av hur de nya skattetilläggsbestämmelserna skall hanteras i ljuset av Europakonventionen. Ingående redogörelser och kommentarer till lagstiftningen samt relevant nationell och internationell rättspraxis varvas med uppslag till hur argumentationen kan läggas upp i skattetilläggsprocesser.
 
  © 2017 Jure AB