SOU 2005:5 Postmarknad i förändring
   
 
Titel:SOU 2005:5 Postmarknad i förändring
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2004:52 och prop. 2006/07:55.
Utgivningsår:2005
Omfång:399 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222922
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Post- och kassaserviceutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Några av de viktigaste förslagen i slutbetänkandet är följande:
– Nya politiska mål för postområdet som innefattar alla posttjänster.
– Post- och telestyerlsen skall se till att postmarknaden fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv.
– Vid bestämmandet av priser och andra villkor skall Posten tillämpa öppenhet och icke-diskriminering.
– Pristaket på portot för enstaka övernattbefordrade brev ersätts med åtgärderna mot otydlig prissättning och diskriminering.
– Post- och telestyrelsens tillsyn över postmarknaden skall skärpas.
 
  © 2017 Jure AB