Skatteanpassade transaktioner och skattebrott
   
 
Författare:Simon Almendal Teresa
Titel:Skatteanpassade transaktioner och skattebrott
Utgivningsår:2005
Omfång:299 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010767
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Av olika skäl kan det material som de skattskyldiga lämnar till ledning för taxering vara ofullständigt och felaktigt. Många gånger är oriktigheterna lätta att identifiera men andra gånger är det oklart om oriktig uppgift har lämnats. I dessa s.k. grå fall råder i rättstillämpningen ofta osäkerhet om händelseförloppet och om de vidtagna rättshandlingarnas innebörd. Det är alltså inte självklart att vissa transaktioner skall klassificeras som skatterättsligt tillåtna medan andra som stridande mot det skatterättsliga regelverket.

I avhandlingen undersöks och analyseras de olika rättsliga och praktiska frågeställningar som transaktioner på gränsen till det tillåtna ger upphov till i rättstillämpningen. Studien omfattar huvudsakligen tre moment: frågan om huruvida oriktig uppgift föreligger eller ej, frågan om den rättsliga kvalificeringen av de skattskyldigas handlande och frågan om det allmännas möjlighet att reagera på och ingripa mot avsiktligt eller oavsiktligt oriktigt uppgiftslämnande. Det är framför allt mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott som behandlas. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet och på straffansvarets räckvidd i dessa sammanhang.

I avhandlingen identifieras också för de båda ämnesområdena skatterätt och straffrätt gemensamma anknytningspunkter när dessa discipliner möts i rättstillämpningen vid bedömningen av huruvida oriktig uppgift föreligger.
 
  © 2017 Jure AB