Taxation of Cross-Border Partnerships
� Double-Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations
   
 
Författare:Barenfeld Jesper
Titel:Taxation of Cross-Border Partnerships � Double-Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations
Anmärkning:Ny utgåva utkommer preliminärt i november 2005 på förlaget IBFD. Kontakta Jure för mer information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2005
Omfång:339 sid.
Förlag:Jönköping International Business School
ISBN:9189164547
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Det kan förefalla självklart att samma inkomst bara skall beskattas en gång hos samma person. Så är dock långt ifrån alltid fallet.

Näringsinkomst som uppkommer i gränsöverskridande bolagsstrukturer drabbas ofta av beskattning i mer än ett land. Sådan internationell dubbelbeskattning utgör ett fundamentalt hinder för utvecklingen av internationella affärsrelationer och därmed för den ekonomiska tillväxten.

Dubbelbeskattningens negativa effekter är väl kända och länder har länge sökt förhindra dess uppkomst såväl genom intern lagstiftning som bi- och multilaterala avtal. Som påvisas i Jesper Barenfelds avhandling "Taxation of Cross-Border Partnerships" kvarstår dock stora problem på detta område i förhållande till vissa verksamhetsformer.

Avhandlingen fokuserar på svårigheter avseende internationell dubbelbeskattning av inkomster som genereras genom handelsbolagsliknande företagsformer (så kallade "partnerships"). Länders bristfälliga regler för klassificering av utländska bolag ger ofta att partnerships som ingår i internationella bolagsstrukturer behandlas som självständiga skattesubjekt i ett land, medan delägarna anses vara de relevanta skattebetalarna i ett annat.

Studien påvisar att länders regelsystem är dåligt rustade för att hantera denna typ av situationer. Detta leder ofta till att den internationella dubbelbeskattningen inte avhjälps på ett tillfredställande sätt.

Avhandlingen analyserar motiven till denna problematik och påvisar vikten av att den undanröjs. Den ger också detaljerade förslag till hur rättsområdet bör utvecklas för att förhindra de problem som idag föreligger.

Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB