Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market
   
 
Författare:Hilling Maria
Titel:Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market
Anmärkning:Avhandlingen har utkommit i en nyutgåva på Iustus förlag.
Utgivningsår:2005
Omfång:334 sid.
Förlag:Jönköping International Business School
ISBN:9189164555
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

SLUT på förlag

 

Fri rörlighet för varor, arbetstagare, företag, tjänster och kapital är av högsta prioritet för EU:s inre marknad. Detta innebär att nationella regler som hindrar den fria rörligheten är otillåtna.

För Sveriges del har kravet på fri rörlighet exempelvis medfört förändringar i skatteregler för personer som tillfälligt arbetar i Sverige. Det är EG-domstolen i Luxembourg som ytterst tolkar EG-fördraget och härmed avgör om en lagregel hindrar den fria rörligheten.

Maria Hilling, doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har i sin doktorsavhandling ”Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market”, analyserat EG-domstolens praxis avseende skatteregler i allmänhet och internationella skatteavtal i synnerhet. Genom studien har ett antal betydelsefulla faktorer för EG-domstolens rättsbildning identifierats.

Maria Hilling visar i sin avhandling att EG-domstolen inte alltid är konsekvent i sin rättskipning, vilket ger upphov till ett osäkert rättsläge. Dock påvisas även nya mönster i EG-domstolens rättsbildning, vilka ej tidigare åskådliggjorts. Avhandlingen är av intresse primärt för finansdepartement, domstolar och rådgivare inom EU. I förlängningen är resultaten av stor vikt för alla som utnyttjar eller avser att utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB