SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler
   
 
Titel:SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:28 samt prop. 2006/07:128 del 1 och 2.
Utgivningsår:2005
Omfång:704 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822321X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphandlingsutredningen 2004
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:22
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Upphandlingsutredningen 2004 lämnar i detta delbetänkande förslag till hur direktivet 2004/17/EG (försörjningsdirektivet) samt direktivet 2004/18/EG (det klassiska direktivet) skall införlivas i svensk rätt.

Utredningen föreslår att upphandlingreglerna tas in i två lagar, en som avser offentlig upphandling inom den klassiska sektorn och en som avser upphandling inom försörjningssektorerna. 6 och 7 kap. LOU omfattas inte av bestämmelserna i direktiven varför dessa tagits in i båda lagarna utan sakliga ändringar.

I enlighet med utredningens direktiv har bestämmelser om miljöhänsyn och sociala hänsyn införts i lagarna. Huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU ersätts med vad som i direktiven kallas "principer för tilldelning av kontrakt". Utredningen föreslår vidare att möjligheten att använda ramavtal och inköpscentraler skall stå öppen för Sverige.
 
  © 2017 Jure AB