Ds 2005:24 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl.
   
 
Titel:Ds 2005:24 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl.
Anmärkning:Se rådets direktiv 2004/81/EG samt prop. 2006/07:53.
Utgivningsår:2005
Omfång:95 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223899
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas genomförande av rådets direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna. Förslag ges om en tydligare reglering av vilka kriterier som skall gälla för beviljande och återkallande av tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som medverkar vid förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Dessutom innehåller promemorian förslag om att det tidsbegränsade uppehållstillståndet skall ha en kortaste giltighetstid om sex månader samt att det införs en möjlighet att bevilja ett kortare tidsbegränsat uppehållstillstånd under betänketid.
Slutligen föreslås att en utlänning som kan beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för medverkan vid förundersökning eller huvudförhandling i brottmål inte får avvisas eller utvisas.
 
  © 2017 Jure AB