Ds 2005:27 Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen
   
 
Titel:Ds 2005:27 Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:185.
Utgivningsår:2005
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223953
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:27
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att genomföra EG-direktiven:
– om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (91/533/EEG).
– ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (1999/70/EG).
 
  © 2017 Jure AB