Ds 2005:40 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
   
 
Titel:Ds 2005:40 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:96.
Utgivningsår:2005
Omfång:190 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224321
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar med anledning av genomförandet av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler. Vidare föreslås att det i lagen om mänskliga vävnader och celler skall finnas en bestämmelse om tystnadsplikt. Här föreslås även att det blir straffbart att uppsåtligen bedriva tillståndspliktig verksamhet eller göra en väsentlig förändring i en sådan verksamhet utan myndighets tillstånd. Det skall också vara straffbart att uppsåtligen utföra import eller export utan tillstånd och att uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåta att anmäla allvarliga komplikationer eller allvarliga biverkningar till myndigheterna.

Den nya lagen föreslås även innehålla bestämmelser om ansökningsavgifter, register över vävnadsinrättningar, krav på vävnadsinrättningar att ha en ansvarig person samt en möjlighet att förverka mänskliga vävnader och celler. I promemorian föreslås vidare en lagändring i patientjournallagen samt en ändring i lagen om insemination.
 
  © 2017 Jure AB