SOU 2006:58 Sanktionsavgift i stället för straff
� områdena livsmedel, foder och djurskydd
   
 
Titel:SOU 2006:58 Sanktionsavgift i stället för straff � områdena livsmedel, foder och djurskydd
Utgivningsår:2006
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225913
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sanktionsavgiftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:58
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

Det nuvarande sanktionssystemet har brister från effektivitetssynpunkt. Bedömer att sanktionsavgifter erbjuder ett enkelt, snabbt och effektivt beivrande av vissa regelbrott. I betänkandet föreslås därför att sådana avgifter införs. Förslaget syftar också till att överträdelser skall beivras i högre utsträckning än tidigare. Det bör på sikt leda till bättre efterlevnad av lagstiftningen. Ändringar föreslås i livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter samt djurskyddslagen med tillhörande regeringsförordningar.
 
  © 2017 Jure AB