Migrationsprocessen
� en hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område
   
 
Författare:Fridström Ingela , Sandell Ulrika , Utne Ingrid
Titel:Migrationsprocessen � en hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område
Utgivningsår:2007
Omfång:349 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9789176102657
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 486 SEK exkl. moms

 

I mars 2006 förändrades process- och instansordningen för asylärenden och andra utlänningsärenden på ett genomgripande sätt. Den tidigare överinstansen Utlänningsnämnden lades ned och Migrationsverkets beslut överprövas nu istället av förvaltningsdomstolar i form av tre migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol.

Den nya instans- och processordningen introduceras i en ny utlänningslag – 2005 års utlänningslag. En ändring av flyktingbestämmelsen trädde i kraft samma dag som lagen. Samtidigt har familjeåterföreningsdirektivet, rörlighetsdirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare genomförts i svensk rätt.

Migrationsprocessen behandlar den nya utlänningslagen med dess nya instans- och processordning från ett grundläggande processuellt perspektiv. Den behandlar processen vid Migrationsverket och domstolarna med avseende på olika ärendekategorier. Den innehåller även avsnitt om överstatliga rättsmedel samt förklaringar av specialuttryck och förkortningar på ett lättfattligt sätt.

Boken behandlar även de nya reglerna om DNA-analys i familjeåterföreningsärenden, de nya bestämmelserna om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare samt förklarar de inhemska rättsmedlen på ett praktiskt sätt.
 
  © 2017 Jure AB