SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet
   
 
Titel:SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet
Utgivningsår:2007
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227855
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om långa betalningstider
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:55
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 215 SEK exkl. moms
I betänkandet kartläggs kredittider och betalningsmoral vid handelstransaktioner mellan företag. Resultaten visar att den helt dominerande avtalade kredittiden vid handelstransaktioner mellan företag och också mellan företag och offentlig sektor är en kalendermånad. En mycket stor andel av de skulder som är hänförliga till handelskrediter betalas dock för sent. Sexton procent av fakturorna betalas mer än en vecka senare än avtalat.

Utredningen konstaterar att till följd av sena betalningar drabbas företag av resursslöseri i form av administrativa kostnader, likviditetsproblem som hämmar tillväxten och ibland till och med av konkurs. Därför föreslås åtgärder som:
– gör det dyrare att inte betala i tid
– krav på information om betalningstider i större företags årsredovisning
– informationsinsatser till små företag.
 
  © 2017 Jure AB