SOU 2009:10 Miljöprocessen
   
 
Titel:SOU 2009:10 Miljöprocessen
Anmärkning:Huvudbetänkande av Miljöprocessutredningen.
Utgivningsår:2009
Omfång:746 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231456
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöprocessutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:10
Ämnesord:Miljörätt , Processrätt

Pris: 452 SEK exkl. moms
Miljöprocessutredningen behandlar i detta huvudbeänkande organisatoriska och processuella frågor. Bl.a. miljödomstolarnas arbetsuppgifter föreslås förändras radikalt.

För närvarande är ansökningsmålen, som domstolarna prövar i första instans, den tyngsta uppgiften. Det gäller tillståndsfrågor som rör större miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. I framtidens miljödomstolar kommer i stället prövningen av överklaganden att vara den dominerande uppgiften.

Miljödomstolarna ska även i fortsättningen vara inordnade i tingsrättsorganisationen. Inom denna organisation kommer dock miljödomstolarna att inta en särställning genom att i huvudsak vara inriktade på överprövning av beslut som har fattats av förvaltningsmyndigheter i första instans.

 
  © 2017 Jure AB