Regeringens skrivelse 2009/10:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009
Utgivningsår:2010
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910104
Serie:Propositioner nr. 2009/10:104
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms
Senast den 25 april vartannat år ska regeringen lämna en utvärdering av statsskuldsförvaltningen till riksdagen. Utvärderingen tar sin utgångspunkt i det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas, samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen omfattar såväl regeringens riktlinjebeslut som Riksgäldskontorets upplåning och operativa förvaltning av statsskulden.

I årets skrivelse utvärderas åren 2005-2009. Denna period karaktäriserades av kraftiga skiftningar i förutsättningarna för svensk statsskuldspolitik. Under hösten 2008 och våren 2009 medförde finanskris och konjunkturnedgång stigande lånebehov, fallande räntor och en försvagad krona. De nya förutsättningarna föranledde regeringen att besluta om enskilda ändringar i riktlinjerna vid tre tillfällen under hösten 2008 och våren 2009.

Huvudintrycket är att statens upplåning och skuldförvaltning fungerat väl även under den turbulenta perioden sedan hösten 2008. Uppsatta mål för utvärderingsperioden har nåtts och besluten bedöms i allmänhet vara väl motiverade. Den externa utredare, som Finansdepartementet tillsatte för att granska statsskuldspolitiken för 2008 och 2009, gör i huvudsak samma bedömning. I granskningsrapporten lyfter utredaren fram ett antal frågeställningar och rekommendationer om hur styrningen av statsskuldsförvaltningen skulle kunna förbättras. I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på utredarens förslag. Flera av dem är sådana att de bör följas upp och regeringen har därför för avsikt att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att utreda några av frågeställningarna.
 
  © 2017 Jure AB