Prop. 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
   
 
Titel:Prop. 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Utgivningsår:2010
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910208
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås vissa förenklingar i årsredovisningslagstiftningen. Förslaget innebär att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för
koncernen. Koncernredovisning ska då bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse. Förslaget syftar till att minska företagens administrativa kostnader.

I propositionen föreslås även ett klargörande i fråga om Revisorsnämndens möjligheter att lämna information till tillsynsorgan i stater utanför
EES. Vidare behandlas i propositionen frågan om ändrad tidpunkt för tilllämpning av de nya bestämmelser om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Det föreslås att värderingsbestämmelserna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.
 
  © 2017 Jure AB