Årsredovisningslagen
– En guide till god redovisningssed
   
 
Författare:Stralström Christian , Olsson Monica
Titel:Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:98 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144083957
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 343 SEK exkl. moms
Årsredovisningslagen har under de senaste åren varit föremål för ett antal större och mindre ändringar av olika karaktär. Flertalet ändringar har utgjorts av anpassningar till EU-rätten och av sådana ändringar som är avsedda att medföra förenklingar för företagen. Den ändring som sannolikt får störst genomslag är att gränsen mellan större och mindre företag har ändrats så att betydligt fler företag klassas som ­mindre. Därigenom kan fler företag tillämpa de lättnadsregler för ­mindre företag som lagen innehåller.
Samtidigt är de redovisningsnormer som kompletterar lagens bestämmelser och i stor utsträckning styr utformningen av redovisningen i Sverige, under förändring.
Denna utgåva av skriften om Årsredovisningslagen innehåller en ­beskrivning av lagens bestämmelser så som de tillämpas från och med 2012.
 
  © 2017 Jure AB